TEMPORARY RESIDENCE PROGRAM

Програма

Канада е втора по големина земја во светот по вкупна површина што зафаќа површина од 9.98 милиони квадратни километри и четврта по земјина површина. Крајбрежјето на Канада допира три океани што го прави најдолг во светот. Континуираниот огромен прилив на имиграција кон Канада ја направи една од најетничките и најкултурни нации во светот.
Од религиозна гледна точка, Канада е исто така разновидна без официјална црква или прифатена религија. Владата на Канада промовира религиозен плурализам и уставно ја штити слободата на религијата.
Земјата е официјално двојазична, што значи дека е целосно легално и дека граѓаните имаат право да комуницираат на англиски или француски, дури и на федерално ниво со владата.

Индустријата и економијата на Канада е во постојан раст, а побарувачката за квалитетни работници е секогаш актуелна. Ако вашата професија е на листата на дефицитарни професии (National Occupational Classification-NOC) имате поголеми шанси за пронаоѓање работа и вработување. За да аплицирате за работна виза потребно е добиете понуда за работа од страна на работадавач во Канада (номинација).

Нашата професионална услуга сe однесува на обезбедување на услуги и совети кои му овозможуваат на лицето да добие постојан престој во Канада преку “најдобриот пат” кој е различен за секое лице во зависност од неговото образование, работно искуство, ниво на познавање на англиски јазик, брачна состојба и сл.

Како еден од условите за започнување на процес за добивање на виза за привремен престој кој е еден од начините на добивање на постојан престој во Канада е да имате работно искуство во Канада или образование стекнато во Канада. Со цел стекнување на работно искуство во Канада, потребна ви е виза, односно работна дозвола.

Labour Market Impact Assessment (LMIA)

Работодавачот кој Ви ја обезбедува работната понуда во најголем дел од случаите, мора да добие Labour Market Impact Assessment, односно проценка на влијанието што странскиот работник ќе го има врз канадскиот пазар на труд. Всушност, LMIA е документ со кој на работодавачот му се овозможува да вработи странски работник.
Откако работодавачот ќе ја помине целата процедура, а работникот успешно ќе го помине интервјуто за работа со работодавачот, работникот добива дозвола за работа која е точно прецизирана. На оваа дозвола е наведен работодавачот, позицијата на работникот, како и датумот на важење. Што значи дека работникот нема да може да добие работно место кое е надвор од дозволата за работа. Единствен исклучок е кога под одредени околности, работникот може да добие продолжување на работната дозвола, а со тоа да ја продолжи и дозволата за престој во Канада.

Што овозможува визата за привремен престој во Канада?

Оваа виза Ви овозможува привремено да престојувате и работите во Канада. Ако имате дефицитарна професија во Канада, ако имате доволно искуство и професионални вештини, работното искуство што ќе го стекнете додека престојувате во Канада со виза за привремен престој, значително ќе Ви ги зголеми шансите да аплицирате и да добиете постојан престој во оваа земја.

Кој може да добие работна дозвола?

1.Лица на возраст од над 18 години кои имаат образование и/или искуство во областа во која аплицираат
2.Лица кои се согласни да останат и работат за Канадски работодавач во период од над 6 месеци (согласно работниот договор);
3. Лица кои имаат доволно финансиски средства за животните трошоци за првите месеци од престојот во Канада;
4. Лица кои ги исполнуваатостанатите услови кои се однесуваат на познавање на јазици, биометриски податоци, здравствена состојба, и осигурување;
5.Лица без криминално досие

Времетраење на визата

1. Визата за привремениот престој се издава за период од најмалку 6 месеци, согласно потпишаниот договор со работодавачот, но вообичаено визите се издаваат во согласност со договорите за работа кои се најчесто на временски период од 2 години.

Потребни документи

1. CV
2. Пасош;
3. 1 слика (електронска слика)
4. Апликација за дозвола (образецот се добива во нашата канцеларија);
5. Уверение за неосудуваност како и уверенија за неосудуваност од сите држави каде барателот престојувал повеќе од 6 месеци;
6. Медицински извештај (доколку е потребно);
7. Диплома за завршено високо или средно образование;
8. Препораки од претходни работодавци;
9. Извод од банкарска сметка;
10. Дополнителни документи доколку истите се побараат од страна на имиграционите служби

*сите документи треба да бидат преведени на англиски јазик(и француски доколку е потребно) како и нотарски заверени

Плата

Во зависност од територијата/провинцијата минималната плата е различна. Сепак најниската плата во Канада изнесува $10.80 за работници кои добиваат напојница/бакшиш, односно $11.75 за останатите позиции.
Секој работодавач ја одредува платата која не смее да биде пониска од утврдената минимална плата во провинцијата. При барање на работа, кандидатот треба да спореди дали понудената плата е помала од минималната плата. 
На нашата веб страна може да погледнете пример на работни позиции кои се бараат од страна на Канадските работодавачи. 

Работни часови

44 часа седмично се смета за работа со полно работно време. Прекувремена работа значи сите работни часови што ги надминуваат стандардните часови наведени во Кодексот или регулативите, во повеќето случаи 8 во еден ден или 44 во седмицата. Ако вкупниот број на дневни прекувремени часови се разликува од вкупниот број на неделни прекувремени часови, поголемиот од двата износи се користи при пресметување на плаќањата за прекувремена работа.

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО

Примарниот кандидат на кој му е одобрена виза за привремен престој, има можност да аплицира за членовите од неговото семејство, односно отворена работна понуда за неговата сопруга/сопруг и/или студентска или виза за посетители за своите деца до 22 годишна возраст, без разлика на нивото на потребна подготвеност на работната позиција за која аплицирал (без разлика дали е skilled или semi skilled позиција).
Децата имаат право на бесплатно образование во јавните образовни институции во Канада.

 

Постапка

1. Доставување на CV;
2. Пополнување на документи за апликација;
3. Приложување на документи;
4. Подготовка за интервју со работодавач;
5. Одобрување на работна дозвола;
6. Заминување;

* целиот процес од започнување на постапката до заминување трае од 5 до 20 седмици (во зависност од  времетраењето на процесирање на работната дозвола од страна на имиграционите служби на Канада)

ЛОКАЦИИ

Локациите каде работодавачите имаат потреба од работници се низ цела Канада.

Што вклучува цената на услугата?

1. Професионални услуги од лиценцирана имиграциона фирма од Канада;
2. Помош/асистенција при барање и обезбедување на работна позиција;
3. Помош/асистенција при изработка на професионално резиме;
4. Подготовка за интервју со работодавач;
5. Обработка на документи;
6. Апликација за работна дозвола од страна на лиценцирана имиграциона фирма од Канада;
7. Апликација за виза за привремен престој:
8. Помош/асистенција /насока кон најдобриот и најбрзиот пат до постојан престој.

 

Дополнителни трошоци

1. Авионски билет;
2. Трошоци за храна и сместување